Home
Nederlands  |   English  |   Frysk
Meer muziek in uw organisatie

Stipe fan organisaasjes en professionals by groei

De Swingel stipet organisaasjes, professionals, liedingjaanden en teams by groei en feroaring troch superfisy, coaching, training en teamtrajekten. It risseltaat is mear muzyk yn jo organisaasje en yn jo libben. Aktuele tema's op it momint binne: Pasjend Underwiis, Duorsume ynsetberens, Transformaasjes yn it sosjaal domein en yn de soarch. Wolle jo mear witte of in frijbliuwende ôfspraak meitsje, nim dan kontakt op mei Annie Hoekstra fia .(JavaScript must be enabled to view this email address) of tillefoan: (06) 54 35 84 25.
Foar wa't ôfwachtet
swijt de spyldoaze fan it libben yn alle talen.
Sykje sels de swingel.
Dan krijst dyn liet en
de meldij slacht in brêge
nei ferklomme herten.
Akke Wybenga

"The question is not how to survive, but how to thrive with passion, compassion, humor, and style".

Dit sitaat jout oan wat De Swingel beweecht: It weromwinnen fan it leauwen yn josels, yn jo organisaasje. Nije wegen, ynspiraasje fine foar jo organisaasje. Wurkje oan groei. Leare te learen. Altyd mei passy, leafde en humor.

 
De Swingel biedt    |    Opdrachtjouwers    |    Partners    |    Annie Hoekstra    |    Oare links    |    Kontact