Home
Nederlands  |   English  |   Frysk
Meer muziek in uw organisatie

Nijs!

Sikest in registreard superfysor omdast dy registrearje wolst by it Registerplein as Sosjaal Professional? Skilje de Swingel! Summeruniversity LVSC/ANSE dit jier yn Rotterdam, 21 - 25 Augustus. Ynspirearjend om met kollega's ├║t it Europeeske Kontinent te learen en by te praten!
""And when you get the chance to sit it out or dance: I hope you dance!""

Oanrikkemedearre:

 

"Verdraaide organisaties" Terug naar de bedoeling. Wouter Hart

"Laat je hersenen niet zitten" Erik Scherder

" Wat bezielt ons" Van Verstarring naar Vitaliteit. Lenette Schuijt

"Verwaarloosde Organisaties' skreauwn troch Joost Kampen. 

'Het demente brein' skreauwn troch Anneke van der Plaats & Gerke de Boer

 
De Swingel biedt    |    Opdrachtjouwers    |    Partners    |    Annie Hoekstra    |    Oare links    |    Kontact