Home
Nederlands  |   English  |   Frysk
Meer muziek in uw organisatie

De Swingel

Wolle jo yn 'e kunde komme mei De Swingel? Nim dan foar in frijbliuwende ├┤fspraak kontakt op mei Annie Hoekstra:
"Consciously, we teach what we know; unconsciously we teach who we are." Hamachek, 1999
 
De Swingel biedt    |    Opdrachtjouwers    |    Partners    |    Annie Hoekstra    |    Oare links    |    Kontact