Home
Nederlands  |   English  |   Frysk
Meer muziek in uw organisatie

Begelieding, superfisy en training fan meiwurkers en organisaasjes

De Swingel advisearret en begeliedt organisaasjes en yndividuen by profesjonele groei en ûntjowing. De Swingel is basearre op jierren fan ûnderfining en saakkundigens. Mei-inoar wurkje we oan mear muzyk yn jo organisaasje of wurklibben!
"Consciously, we teach what we know; unconsciously we teach who we are." Hamachek, 1999

De Swingel biedt:

  • Superfyzje en ynterfyzje neffens de rjochtlinen fan de LVSC. 
  • Coaching by it fuortsterkjen fan (persoanlik) liederskip
  • Help by transysjes yn organisaasjes
  • Karriêre-oriïntaasje en karriêrebesinningsdagen
  • Worksjops oer bygelyks duorsume ynsetberens en libbens-/karriêre-fasen
  • Undersyk nei yndividuele en teamkwaliteit mei help fan de teamrollen fan Belbin
  • Liederskipsûntjouwing en stipe foar managementteams
  • Teamûntjouwing en training

Wolle jo witte hoe't De Swingel jo of jo organisaasje stypje kin yn it ûntjouwingsproses? Nim dan foar in frijbliuwende ôfspraak kontakt op mei Annie Hoekstra fia mail of belje (06) 54 35 84 25.

 
De Swingel biedt    |    Opdrachtjouwers    |    Partners    |    Annie Hoekstra    |    Oare links    |    Kontact