Home
Nederlands  |   English  |   Frysk
Meer muziek in uw organisatie

Stipe foar ûnderwiis, gemeenten, helpferliening en soarch

Op De Swingel wurdt meastentiids in berop dien troch skoalle-, soarch- en helpferlieningsorganisaasjes en troch gemeenten, inkelde bedriuwen en partikulieren.
"Als er aan oud zijn in een cultuur als de onze nog maar zo weinig waarde wordt gehecht, kan de tweede helft van het leven nooit een rijpingsfase zijn voor iemand die oud wordt en ook nooit een oriëntatiemogelijkheid bieden voor jongeren.


" Margarete Mitscherlich, 1986

Training en begelieding op maat

De Swingel biedt in grutte fariaasje oan trainings en workshops pasjend by it doel fan de klant. De fraach farieert sterk. Loopbaanbesinningsdagen, workshops omtrint libbensfase bewust belied, duorsume ynsetberens, yntervyzje opsette, teamûntjowing, superfyzje en coaching oant it leare om te gean mei konflikten. Alle organisaasjes hawwe in oare struktuer, wurkwize en kultuer. Dêrom makket De Swingel elke training en stipe op maat. Nau kontakt mei en weromkeppeling nei opdrachtjouwers is fanselssprekkend.

Wolle jo witte hoe't De Swingel wurkje kin foar jo organisaasje? Nim dan foar in frijbliuwende ôfspraak kontakt op mei Annie Hoekstra fia mail of belje (06) 54 35 84 25.

Kies in wurkfjild werfoar 't De Swingel opdrachten útfiert:

 • De Swingel en it basisûnderwiis

  De Swingel is sparringpartner foar ferskate (boppeskoalske) direkteuren. De wurksumheden binne ûnder oare:

  - profesjonalisearring en ymplemintaasje fan petearesykly
  - it mjitten fan de kompetinsjes mei help fan 360-graden feedback
  - fisy- en beliedsûntwikkeling op ûnderwiis en opfieding
  - omgean mei drege situaasjes yn skoallen: konflikten, disfunksjonearjen, klachten
  - karriêre-oriïntaasje en mobiliteit

  Karriêrebesinningsdagen
  Dêrneist fiert De Swingel al jierrenlang karriêrebesinningsdagen út foar in tal ferienings fan basisskoallen, yn gearwurking mei karriêre-adviseur/trainer Aaltsje de Jong fan Verte. Yn 2009 organisearre De Swingel in provinsjaal kongres foar minsken dy't de Tuskenskoalske Opfang útfiere op basisskoallen yn Fryslân. Dat yn gearwurking mei boppeskoalske TSO-koördinatoaren.


  “Dankzij de heldere blik, accurate manier van werken en het uitgebreide netwerk van Annie hebben wij een fantastisch 1ste Fries Tussenschoolse Opvang Congres kunnen neerzetten! De samenwerking hebben wij als zeer waardevol ervaren en naast hard werken was er plek voor gezelligheid en humor.” I. Veenstra, Kinderopvangorganisatie

 • De Swingel en it fuortset ûnderwiis

  Foar in tal skoallen foar fuortset ûnderwiis fiert De Swingel in langduorjend teamûntwikkelingstrajekt út mei in gearwurkingspartner. Yn dy trajekten kombinearje we regelmjittige ynterfisy yn lytse groepen mei in jierlikse teamdei.


  “Ik heb samen met mijn team een traject teamontwikkeling gevolgd. Annie Hoekstra was een van de twee trainers. Ik vond de samenwerking erg plezierig, er was sprake van een uitstekende afstemming met de opdrachtgever. Voor ons was elke bijeenkomst inspirerend en het heeft gezorgd voor een aantal stappen richting professioneel werken. Creatief, nuchter, Fries, enthousiast en duidelijk.” A. Kingma, voormalig locatiedirecteur CSG Lauwers College, Surhuisterveen

 • De Swingel en ROC's

  De Swingel wurket geregeld foar dosinten, teams en liedingjaanden yn it middelber beropsûnderwiis. De Swingel wurdt ûnder oare ynset foar:

  - begelieding fan teams nei selsferantwurdlikens
  - superfisy en coaching fan managers en teamlieders by in nije funksje of it fersterkjen fan liederskip
  - superfisy en coaching fan dosinten om beropsmjittich hanneljen te fersterkjen of om útfal foar te kommen
  - trajekten om re-yntegraasje yn eigen wurk te stypjen


  "Als vakbekwaamheid een basisgegeven is, vind ik je betrokkenheid en zorgvuldigheid en innemendheid onderscheidend. Je hebt dat diverse malen in de begeleiding van collegae bewezen.” Een afdelingsdirecteur van een ROC
 
De Swingel biedt    |    Opdrachtjouwers    |    Partners    |    Annie Hoekstra    |    Oare links    |    Kontact