Home
Nederlands  |   English  |   Frysk
Meer muziek in uw organisatie

Synergy troch gearwurking

De Swingel wurket geregeld mei oare trainers, coaches en saakkundigen. By alle opdrachten sjogge we oft in oanfolling op it team nedich is en hokker partner kwa ûnderfiningen en kwaliteiten by de opdracht past. Hjirûnder lêze jo mei hokker partners De Swingel gearwurket en reaksjes fan dy partners op de gearwurking.
"Humans cannot engage in group activity successfully without leadership. Successful group action always requires leadership and leaders " Harvey Jackins

 • Verte

  Mei Verte wurket De Swingel nau gear. We fiere mienskiplike teamtrainingen, karriêrebesinningsdagen en workshops út. We lêze aktuele fakliteratuer en folgje skoalling om ús saakkundichheid te befoarderjen.


  “Annie is een zeer deskundige, professionele vakvrouw. Ze weet met warme betrokkenheid bij de kern te komen en mensen verder te helpen. Ze heeft veel kwaliteiten die ze op een heel natuurlijke manier inzet.” Aaltsje de Jong, Verte, http://www.verte.nl

 • Fri! Terschelling

  De Swingel wurket mei Fri! Terschelling gear foar it fuortset ûnderwiis yn langduorjende teamûntwikkelingstrajekten, kombinearre mei ynterfisygroepen.


  “Annie is een trainer die de grote lijn goed bewaakt, met gevoel voor inhoud, relatie en proces. Samen begeleiden we grotere groepen bij organisatieverandering, samenwerking en communicatie.” Marije Bijlsma-Breeuwsma, Fri! Terschelling, http://www.fri-terschelling.nl

 • Ynternasjonale ynterfisygroep ‘In Spirit’

  Annie Hoekstra fan De Swingel foarmet sûnt 2008 mei seis kollega's út fiif Europeeske lannen in ynternasjonale ynterfisygroep. Dat is in groep fan professionals op it mêd fan superfisy en organisaasje-ûntwikkeling.

  Annie: “We wurkje jierlyks 4 dagen mei elkoar oan komplekse cases en meitsje dêrby gebrûk fan ús ferskillen yn oanpak en nasjonale eftergrûn.”


  “For years now I have been working regularly with Annie in the international intervision group. I deeply value her large experience as a coach, consultant and supervisor, her humanistic approach, her reliability and her deep emotion. To work together with her on cases in a multicultural environment was like playing Jazz together with a master musician.” Elisabeth Alder, Wuerrer, INC Training & Consulting, s.r.o. - Intercultural - Networks - Change - Bratislava 821 09- Slovakia http://www.inctrainconsult.eu
  “Annie is a very trustworthy friend and colleague, gentle and strong at the same time. Her work approach is structural, goal oriented and warm and sensitive. There is one word for all that: maturity.” Kaupo Saue, Estland, http://www.creates.ee
 • AMSTOR Entertainment en Trainingen

  Amstor leveret regelmjittich in trainingsakteur foar teambuilding of training fan De Swingel. Yn de trainingen leveret AMSTOR de akteurs foar de rollespullen en De Swingel begeliedt it proses.


  “Annie Hoekstra is een enthousiaste en inspirerende trainer waar AMSTOR zich bij thuis voelt. De samenwerking tussen beide partijen is zoals de stelling: 1 + 1 = 3.” Rense Rotsma, AMSTOR Entertainment en Trainingen, http://www.amstor.nl

 • Instituut foar minsk en relaasje

  Anne-Maeike Jorritsma is al jierrenlang kollega-supervisor. Annie Hoekstra: "Wy folgje elkoar al sûnt ús hbû-oplieding as freondinnen en kollega's. Beide binne we rekke troch it wurk fan I. Nagy. Anne-Maeike hat syn ynsichten ta har libbenswurk makke."


  “Annie werkt vol overtuiging, serieus en met lol. Het is onvermijdelijk dat dit overslaat op klanten.” Anne-Maeike Jorritsma - Instituut voor Mens en Relatie, Zwolle, http://www.contextuele-therapie.nl

 
De Swingel biedt    |    Opdrachtjouwers    |    Partners    |    Annie Hoekstra    |    Oare links    |    Kontact